Kehtna Põhikooli tunnijaotusplaan
 Kehtib alates 01.09.2013