Kinnitatud tööplaan2017/2018 õa õppenõukogu nr 2.      
Alguskuupäev Tegevus Sihtgrupp Vastutaja
21.08 Algab uue aasta ettevalmistus õpetajad Direktor
21.08 Uute töötajate koolitus õpetajad Õppealajuhataja
21.08-28.08 Täiendava õppetöö aeg õpetajad Õppealajuhataja
24.08 Kehtna valla koolide juhtkondade koolitus  juhtkond Direktor
28.08 Üldtööplaani täienduste esitamise tähtaeg õpetajad Direktor
28.08-31.08 Õpikute laenutamine uueks õppeaastaks õpetajad Raamatukogu töötaja
29.08 Kehtna valla koolide õpetajate koolitus  õpetajad Direktor
30.08 Õppenõukogu nr 462 õpetajad  Direktor
30.08 Päästeameti koolitus kogu kool Direktor
30.08 Tunniplaani kinnitamine õpetajad Direktor
31.08 Graafikud (korrapidamine, ruumid jne) töötajad Õppealajuhataja, sekretär
01.09 Klassijuhatajatund, millele järgne õppeaasta avaaktus. kogu kool Huvijuht, õppealajuhataja, direktor
04.09 Klassikoosseisude ülevaatamine sekretäri juures klassijuhatajad Klassijuhatajad
05.09 Klassijuhataja tund kõikides klassides esimese tunni ajal (õppeaasta eesmärgid, kooli kodukord, hindamine jne) õpilased Klassijuhatajad
01.09-05.09 Õpilaspiletite pikendamine  õpilased Klassijuhatajad
01.09-05.09 I trimestri kontrolltööde kandmine e-kooli 4.- 9. klass aineõpetajad Õppealajuhataja
05.09 Hoolekogu koosolek lapsevanemad Hoolekogu esimees, direktor
08.09 Vanavanemate päev 1.4.klass Huvijuht
10.09 EHIS-e andmete kinnitamine kogu kool Sekretär
september- oktoober Liiklus- ja politseiloengud 1.-9. klassile 1.-9. klass Huvijuht
12.09 Õpilaste infominutid õpilased Õppealajuhataja
18.09 Huvitegevuse võimalused Kehtna Põhikoolis  õpilased Huvijuht
19.09 Klassijuhataja tunni ajal ringide tutvustamine saalis õpilased Huvijuht
19.09 Klassijuhatajate trimestrite tööplaanide esitamine , aineõpetajate töökavade esitamine õpetajad Õppealajuhataja
20.09 1.-9.klasside lapsevanemate üldkoosolek ja klasside koosolekud vanemad Direktor
23.-30.09 Euroopa spordinädal 1.-9. klass huvijuht, keh.kasv. õpetaja
23.09-30.09 Sügise sünnipäeva nädal 1.- 4. klass Huvijuht, klassijuhatajad
26.09 Pildistamise päev õpilased Huvijuht
27.09 Spordipäev  õpilased keh. Kasvatus
27.09 Maastikumäng õpilased huvijuht
september Töölepingute lisade sõlmimine õpetajad Direktor
september Edasiõppimine (tagasiside 9. kl õpilaste valitud koolidest) eelmise õa 9. klassijuhataja Õppealajuhataja
september Õpiabi rühma nimekirja kinnitamine õpilased HEV kordinaator
02.10-06.10 Leivanädal 1.-9. klass Huvijuht, klassijuhatajad, tervisenõukogu
06.10 Õpetajate päeva tähistamine, koolis ja vallas kogu kool Direktor
04.10 Ettevõtlusnädala raames üritus 7-9 klass Karjäärikoordinaator
03.10 Kehtna Põhikooli Õpilasesinduse tööd, tegevust  tutvustav koosolek 4.-9. klass Huvijuht
17.10 "Mälumängu "  I voor 1-4 ja 5-9 Juhtkond ja aineõpetajad
oktoober Õpilasesinduse valimised  4.-9. klass Huvijuht
20.10 Ettelugemise päev 1.-3. klass I kooliastme õpetajad koostöö valla raamatukoguga, huvijuht
21.10-29.10 Sügisvaheaeg    
23.10 Õppenõukogu, õppekoosolek õpetajad Direktor
23.10   õpetajad Sots.pedagoog
23.10 I kooliaste, hinnangute väljatöötamine (vaheajal teisipäeval) 1.- 4. klasside õpetajad Õppealajuhataja
24.10 Meeskonna koolitus õpetajad Karjäärikordinaator
31.10 Teater "On vaid hetk" 1-4 klass Huvijuht
31.10 Õpilaste infominutid õpilased Juhtkond
november Hoolekogu koosolek koostöö huvigruppidega Direktor
08.11 Rahvastepall 4-5 klass Kehaline kasvatus
07.11 Mälumäng 4-6 klass  
13.11 Lauatennis 1-9 klass Kehaline kasvatus
13.11 - 17.11 Jäätme näitus 1-9 klass Huvijuht/Klassiõpetajad
13.11 - 17.11  Lotte mängupliiats 1-4 klass Huvijuht/Klassiõpetajad
14.11 spellimise finaal 3-9 klass Inglise keele õpetajad
16.11 Kadripäeva kombestik, trall - KARNEVAL 1.-4. klass Klassiõpetajad, huvijuht
21.11 Mälumäng 7-9 klass  
29.11 Hinded ja hinnangud välja õpetajad Õppealajuhataja
29.11 TV-10  1-6 klass Kehaline kasvatus
04.12 I advendi tähistamine kogu kool Huvijuht, direktor
11.12 II advendi tähistamine kogu kool Huvijuht
12.12 Jõululaat kogu kool Huvijuht
14.12. Personali jõuluõhtu personal Huvijuht, direktor
18.12 III advendi tähistamine  kogu kool Huvijuht
18.12-22.12 jõulunädal kogu kool Huvijuht, muusika õpetaja
18.12 III Advendi Jõulukontsert Kehtna Peetri kirikus kogu kool muusika, huvijuht
21.12.  1.-9. kl jõulupidu Kehtna KHK saalis õpilased Huvijuht, muusika õpetaja
22.12 Jõululõuna kogu kool huvijuht, direktor
23.12. - 07.01 2018 Jõuluvaheaeg
27., 28., 29.dets. 2017 -  02.01.2018 Õpetajate iseseisva töö ajad õpetajad Direktor
03.01 Õppenõukogu õpetajad Direktor
03.01 Verge koolitus õpetajad Direktor
03.01 Uue aasta tervitamine personal Direktor
09.01 Õpilaste infominutid õpilased Juhtkond
09.01 Klassijuhatajate ja aineõpetajate töökavade esitamine (II PA) õpetajad Õppealajuhataja
jaanuar Põhi- ja väikevahendite inventuur juhtkond sekretär
16.01 "Mälumäng" 1-4kl ja 5-9kl huvijuht
19.01 Esimese poolaasta lõpp 1.-9. klass Õppealajuhataja
19.01 Tunniplaani kinnitamine 1.-9. klass Direktor
jaanuar Aabitsapidu 1. klass Klassijuhatajad
jaanuar 9. klasside õpilastele, valikeksami valimine, põhikooli lõpetamine 9. klass Õppealajuhataja
23.01 matemaatika ainepäevad   matem. õp.
jaanuar Hoolekogu koosolek vanemad Direktor
veebr Etlejate konkurss 1.-6. klass Huvijuht, klassiõpetajad, eesti keele ja draamaõpetaja
veebr Põhikooli eksamite valikute saatmine INNOVEle 9. klass õppealajuhataja
09.02 Moebläkk 4. -9. kl  Huvijuht, ÕE, Valtu Kooli huvijuht
veebruar Eesti keele proovieksam 9.klass eesti keele õpetaja
07.02. Matemaatika piirkondlk olümpiaad 7. - 9. klassist 3-4 õpilast matem. õp.
14.02 Sõbrapäeva tähistamine koos vastlatega kogu kool Huvijuht
19. - 23.02.2018 Vabariigi sünnipäeva nädal. Eesti Vabariik 100 (aktus) kogu kool Huvijuht
24.02. – 04.03 Talvevaheaeg     
27.02. Õppenõukogu    
27.02 Koolitused (esmaabi jne) õpetajad Sots ped
06.03 Õpilaste infominutid kogu kool Juhtkond
14.03 Hinnangud  ja hinded välja õpetajad Õppealajuhataja
14.03 Aktus, Emakeelepäeva tähistamine (etteütlus raadiost) õpilased Huvijuht, emakeeleõpetajad
15.03. Osavõtt vabariiklikust KÄNGURU võistlusest õpilased vastavalt soovile või õpetaja soovitusele matem. õp.
19.03. Eelkool 1. klassi astujad Õppealajuhataja, tulevane 1. kl õpetaja, huvijuht
26.03 Eelkool 1. klassi astujad tulevane 1. kl õpetaja, huvijuht
märts Karjäärinädal kogu kool  
aprill 9.kl lõpualbumi jaoks pildistamine 9. klass Huvijuht
02.04 Eelkool 1. klassi astujad Õppealajuhataja, tulevane 1. kl õpetaja, huvijuht
03.04. Esitada nimekiri õpilastest, kes saavad direktori vastuvõtule kogu kool Huvijuht
09.04 Eelkooli lõpetamine ja lastevanemate koosolek   tulevane 1. kl õpetaja, huvijuht
10.04 "Mälumäng" 1-4kl ja 5-9kl Huvijuht ja aineõpetajad
aprill “Känguru” võistlus, pranglimine kogu kool Reaal- ja loodusainete õpetajad
aprill Solistide konkurss "Laulukarusell" valla õpilased muusika õpetaja
aprill Õpilaste, õpetajate ja vanemate rahulolu-uuringud kogu kool Sots ped, koostöös hoolekoguga
aprill Keskkonnakuu kogu kool Juhtkond
17.04 Kooli ümbruse koristamine "Teeme ära!" kogu kool Õpetajad, juhtkond
17.04  õuesõppeklassi avamine koos vilistlastega kogu kool Õpetajad, juhtkond
18.04. - 20.04 Sauvo kooli võõrustamine 5.- 9.klass Huvijuht
20.04 Loovtööde esitamine 6.- 8.klass Õppealajuhataja
aprill Kehtna PK hoolekogu koosolek koostöö huvigruppidega Direktor
  Südamenädal    
21.04. - 01.05 Kevadvaheaeg    
02.05 Kooli sünnipäeva sündmused   huvijuht, 
03.05 Direktori vastuvõtt parimatele õpilasele ja nende vanematele   direktor, huvijuht
05.05 Vilistlaste päev ja pidu   Huvijuht, direktor
aprill, mai KEAT 6. klass Klassijuhatajad
09.05 Loovtööde kaitsmine 6.-8. klass Õppealajuhataja
16.05 Kevadpidu (emadepäevale pühendatud) 1.-4. õpilased, lapsevanemad Huvijuht, muusikaõpetajad
28.05 Lõpukella aktus, tutipidu 9. klass Huvijuht, 1. klass ja klassijuhatajad
mai lõpp  jalgrattasõidu eksam 3. klass  
  9. klassi matemaatika proovieksam 9. klass Reaalained
16.05 Eesti keele tasemetöö - 6. klass 6. klass Õppealajuhataja
24.05 Eesti keele tasemetöö - 3. klass 3. klass Õppealajuhataja
22.05 Matemaatika tasemetöö - 6. klass 6. klass Õppealajuhataja
29.05 Matemaatika tasemetöö - 3. klass 3. klass Õppealajuhataja
30.05 Üleminekueksam 8. klass Õppealajuhataja, aineõpetajad
7.06.2018 kell 12:00 Hinded ja hinnangud välja õpetajad Õpetajad
01.06 Põhikooli ühtlustatud lõpueksam, eesti keel (kirjalik) 9. klass Direktor, lõpueksami komisjon
08.06 Matemaatika ekasm 9. klass  
08.06 Sportlik tervisepäev kogu kool Kehalise , ühiskond, inimene, tervisenõukogu
13.06 Valikeksam 9. klass Direktor, lõpueksami komisjon
06.06 Üleminekueksami korduseksam 8. klass Õppealajuhataja, üleminekueksami komisjon
07.06 Õppenõukogu õpetajad Direktor
01.06 Õppekäikude päev, kogu kool Klassijuhatajad
12.06. Kooliaasta lõpuaktus 1.-8.kl kogu kool Huvijuht, muusika 
11.06-18.06 Täiendav õppetöö   õppealajuhataja
11.06. Uue aasta üldtööplaani arutelu juhtkond Direktor, õppealajuhataja
15.06. Õpetajate õppekäik   juhtkond
18.06. Õppenõukogu   Õppealajuhataja
19.06.2018 9. klasside lõpetamine, aktus 9. klassid Huvijuht
12.06-31.08 Suvevaheaeg
22.06.2018 Sisehindamise materjalide esitamise tähtaeg juhtkonna liikmed Direktor