02.12.2019 õppenõukogu nr 1

  1. I trimestri individuaalsed õppekavad

02.01.2020 õppenõukogu nr 2

  1. Kehtna Põhikooli II poolaasta üldtööplaan

16.03.2020 õppenõukogu nr 3

  1. II trimestri individuaalsed õppekavad

04.06.2020 õppenõukogu nr 4

  1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendav õppetöö
  2. Õpilaste tunnustamine

16.06.2020 õppenõukogu nr 5

  1. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmine
  2. Põhikooli lõpetajate tunnustamine

31.08.2020 õppenõukogu nr 6

  1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine, 1-3 kooliastmes klassikursust kordama jätmine
  2. Õppeaasta kokkuvõte
  3. Kooli 2020/2021 õa üldtööplaani kinnitamine

Õppenõukogu koosolek kutsutakse kokku vähemalt 4 korda aastas (HTM 23.08.2010.a määrus nr. 44 § 5 lg 1).

Informatsioon õppenõukogu koosolekute toimumise kohta avalikustatakse kooli veebilehel (HTM 23.08.2010.a määrus nr. 44 § 5 lg 4).