Kehtna Põhikooli ruumides ja territooriumil pildistamise, filmimise ja salvestamise kord

Kinnitatud Kehtna Põhikooli direktori käskkirjaga nr. 1-2/9-18/19

Kehtna Põhikoolis (edaspidi kool)  on lubatud pildistamine, filmimine või audiosalvestuse (edaspidi salvestis) tegemine käesolevas korras sätestatud tingimusi järgides.

1. Salvestise tegemise ja avalikustamise üldtingimused

1.1Igal isikul, s.h. õpilasel ja kooli personalil on põhiseaduslik õigus eraelu puutumatusele, s.h. õigus oma kujutisele ja välimusele. See tähendab isiku õigust ise otsustada, kas ja millises ulatuses tema kohta andmeid kogutakse ja salvestatakse, kas ja millisel viisil tahab ta end avalikkuse ees kujutada. Eraelu puutumatust piiravad teiste isikute põhiõigused ja õigusaktid.

1.2Kui koolis salvestise tegemiseks ja selle avalikustamiseks taotleb kooliväline kolmas isik lapse seadusliku esindaja (edaspidi lapsevanem) eelnevat nõusolekut, korraldab nõusoleku saamise lapsevanemalt kool. Kool ei edasta salvestist teha soovivale kolmandale isikule lapsevanema kontaktandmeid.

1.3Salvestise avalikustamiseks nõusoleku küsija peab vajadusel tõestama nõusoleku olemasolu.

1.4 Salvestise avalikustamist lubanud isikul on õigus avalikustamiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmisel tuleb salvestis (helifail, pilt või video) viivitamatult kustutada.

1.5Eravestluse salvestamine kooli ruumides ja territooriumil on keelatud.

1.6Lubamatu salvestamise korral on tegu eraelu puutumatuse  rikkumisega.

Isikuandmetega seotud eraelu puutumatuse rikkumise korral võib nõuda rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist, samuti kahju tekitava käitumise lõpetamist.

2. Salvestise tegemine isiklikul otstarbel

2.1 Lapsevanemad, õpilase sugulased või õpilased võivad oma isiklikuks tarbeks koolis teha salvestisi väljaspool õppetegevust  ilma selleks luba küsimata.

2.2 Enda tarbeks tehtud salvestisi on keelatud avalikustada kolmandatele isikutele mistahes  viisil s.h. internetikeskkonnas (Facebook ja teised sotsiaalmeediakanalid; Youtube, blogid; foorumid, pildipangad jm)  ilma salvestisel jäädvustatud identifitseeritava isiku/tema seadusliku esindaja nõusolekuta.

2.3 Internetikeskkonnas (näiteks pildipangas) võib salvestisi hoiustada selliselt, et  see on turvaliselt hoitud ega võimalda juurdepääsu kolmandatele isikutele ilma eelneva nõusolekuta.

3. Klassitunnis tehtav salvestis

3.1 Klassitunnis  salvestise tegemine on lubatud erandlikult kooli ja kõigi klassitunnis viibivate õpilaste lapsevanemate nõusolekul ühekordse tegevusena:

1) kooli tutvustava  video tegemiseks või

2) õppe-eesmärgil.

3.2 Klassitunnis salvestise tegemise soovist peab informeerima eelnevalt kooli juhtkonda.     Kooli juhtkond  otsustab igakordselt kooli vajadusi  ja lapse parimaid huve arvestades, kas selline tegevus on lubatav.

3.3 Õppe-eesmärgil tehtud salvestist on lubatud kasutada üksnes sama klassi õppetöös.

4. Avalikus kohas tehtud salvestised

4.1 Avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa.

4.2Kooli avalikuks kohaks on:

1) kooli välisterritoorium;

2) kooli ruumid, v.a. ruumid, kus toimub õppetöö ning privaatsed ruumid (riietusruum, WC).

3) avaliku kooliürituse nagu heategevusürituse, jõulupeo, kontserdi jne toimumiskoht.

Avaliku kooliüritusega on tegu juhul, kui eelnevalt ei ole kindlaks määratud, millised isikud võivad üritusel osaleda.

4.3 Kui seadus ei sätesta teisiti, asendab avalikus kohas avalikustamise eesmärgil toimuva heli- või pildimaterjalina jäädvustamise puhul füüsilise isiku  nõusolekut tema teavitamine sellises vormis, mis võimaldab tal:

1) heli- või pildimaterjali jäädvustamise faktist aru saada ja

2) enda jäädvustamist soovi korral vältida.

4.4 Punktis 4.3. mainitud teavitamiskohustust ei esine avalike kooliürituste puhul, mille puhul sündmuse avalikustamist võib mõistlikult eeldada.  Nimetatud üritusel tehtud heli- ja pildisalvestisi võib avalikustada sellel jäädvustatud isiku eelneva nõusolekuta.

4.5 Kooli avalikus kohas tehtud  videosalvestise avalikustamiseks peab alati olema videol jäädvustatud isiku nõusolek.

4.6 Koolil on õigus keelata või piirata lapse parimate huvide tagamiseks kooli avalikus kohas salvestise tegemist.

5. Ajakirjanduslikul eesmärgil salvestamine

5.1 Ajakirjandusväljaande või muu meediakanali esindaja (edaspidi ajakirjandus)  peab informeerima lapsest salvestise tegemise soovist eelnevalt kooli juhtkonda ning saama salvestise tegemiseks nõusoleku.   Kooli juhtkond  otsustab igakordselt, kas salvestise tegemine on kooli ja lapse parimate huvidega kooskõlas.

5.2 Ajakirjandus võib ajakirjanduseetika koodeksi nõudeid järgides õpilast  koolis intervjueerida helisalvestust kasutades  või temast ülesvõtteid teha lapsevanema juuresolekul ja nõusolekul. Lubatud ei ole õpilase identiteedi avalikustamine meedias lapsevanema nõusolekuta.

5.3 Sõltumata lapsevanema nõusolekust peab ajakirjanik ka ise hindama, kas õpilast käsitleva salvestamise avalikustamine võib lapse huve kahjustada ja seda ka pikemat ajaperioodi arvestades.

5.4 Ajakirjanik peab salvestise tegemisel ja selle avalikustamisel järgima kutseala eetikastandardeid ning väljakujunenud tavasid ega tohi mitte mingil viisil kahjustada õpilase seaduslikke huvisid. Keelatud on salvestise avalikustamisel meediakanalis õpilasest tegelikkusele mittevastava  ettekujutuse loomine.

5.5 Isiku kujutist ei tohi kasutada juhuslikus seoses kajastatava päevasündmusega.

5.6 Isikuandmeid võib  nõusolekuta töödelda ajakirjanduslikul eesmärgil, eelkõige avalikustada meedias, kui selleks on avalik huvi ja see on kooskõlas ajakirjanduseetika põhimõtetega. Isikuandmete avalikustamine ei tohi ülemäära kahjustada salvestisel jäädvustatud isiku õigusi.