Arengukava

Kehtna Põhikooli arengukava 2018-2023


Vastu võetud 21.11.2018 nr 34

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2 ning Kehtna Vallavolikogu 27.08.2013 määruse nr 81 „Haridusasutuse arengukava kinnitamise kord“ § 3 lõike 1 alusel.

§ 1. Määruse kinnitamine
Kinnitada Kehtna Põhikooli arengukava aastateks 2018-2023 (lisatud määrusele 41 lehel).

§ 2. Rakendussätted
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Peeter Kustmann
volikogu esimees

Lisa Kehtna Põhikooli arengukava